Domů Obecné Podmínky uvedené na voucheru
Podmínky pronájmu | Půjčovna aut, autopůjčovna po celém světě | Ofran pronájem aut

Všeobecné podmínky pronájmu s Ofran CZ


A. Naše dohoda:

Tyto Všeobecné podmínky spolu s podmínkami uvedenými v Poukazu na pronájem vozidla, který tyto Všeobecné podmínky doplňuje, představují podmínky dohody mezi těmito stranami: společností Ofran drive more CZ (dále jen „Ofran", „my" nebo „nás") a vámi, Nájemcem vozidla, jehož údaje jsou uvedeny na Poukaze (dále jen „Nájemce" anebo „vy"), ve vztahu k pronájmu vozidla, který Nájemce uskuteční prostřednictvím Ofran drive more CZ (dále jen „Pronájem vozidla").


B. Poukaz:

Na základě rezervace Pronájmu vozidla vám vystavíme poukaz obsahující souhrn nejdůležitějších informací a podmínek Pronájmu vozidla a předáme vám výtisk těchto Všeobecných podmínek (dále jen „Poukaz").

Poukaz obsahuje souhrn základních podmínek Pronájmu vozidla a seznam položek zahrnutých v ceně pronájmu vozu, který hradíte prostřednictvím Ofran drive more CZ.

Souhrn podmínek Pronájmu vozidla uvedený v Poukazu si, prosím, pečlivě přečtěte. Pokud po obdržení Poukazu zjistíte rozdíl oproti podmínkám Pronájmu vozidla uvedeným v Poukazu, neprodleně nás o tom informujte.

Poukaz se vystavuje na konkrétní osobu a nelze jej převádět ani předávat třetí osobě.


C. Doplňky, které nejsou součástí Poukazu:

Další položky, které nejsou výslovně uvedeny v Poukazu jako součást podmínek Pronájmu vozidla (včetně položek, které jsou v Poukazu výslovně uvedeny jako: „Poukázka se na tuto položky nevztahuje"), nejsou do Pronájmu vozidla zahrnuty.

K těmto položkám patří mimo jiné další vybavení či zvláštní požadavky, které připojíte k Pronájmu vozidla (například: pojištění pro dalšího řidiče, pojištění pro mladého řidiče, poplatky za vrácení vozidla, za dětskou autosedačku či podsedák (jejíchž instalace je vždy na výlučnou odpovědnost Nájemce), sněhové řetězy či zimní pneumatiky (jejichž použití je povinné za určitých povětrnostních podmínek či za určitého stavu vozovky), nosič na lyže, manipulační poplatky v případě poškození, manipulační poplatky v případě pokut za dopravní přestupky či špatné parkování, navigace, zvláštní požadavky na přistavení či vyzvednutí vozidla, přejímka či vyzvednutí vozidla mimo pracovní dobu, zdržení při vrácení vozidla, apod.). Ceny těchto doplňkových služeb budou uvedeny v Poukazu spolu s cenou dalších doplňkových služeb, které si můžete objednat přímo od Poskytovatele vozidla při vyzvednutí vozidla. Tyto poplatky jsou placeny výhradně Poskytovateli.

Jakékoliv doplňkové služby neuvedené předem písemně v Poukazu předem schváleném Poskytovatelem vozidla (v části Objednané položky a nebo v části Pre-booked items) budou poskytnuty pouze v případě, že je bude Poskytovatel vozidla mít k dispozici v době pro vyzvednutí vozidla.


D. Předpoklady pro Pronájem vozidla :

Při vyzvednutí vozidla ze stanice, která je uvedena jako místo vyzvednutí vozu v Poukazu (dále jen „Stanice pro vyzvednutí") jste vy a každý další řidič, který chce být uveden jako řidič ve Smlouvě o pronájmu vozidla (dále jen „Další řidič"), povinen předložit všechny níže uvedené platné doklady a dokumenty:
1. Poukaz o pronájmu vozu
2. Platný řidičský průkaz vystavený na vaše jméno a na jméno každého Dalšího řidiče (plastový s fotografií).
3. Mezinárodni řidičský průkaz vystavený na vaše jméno a na jméno každého Dalšího řidiče (seznam zemí, které povolují řídit s počítačově zpracovatelným českým řidičským průkazem najdete na stránce Ministerstva dopravy. Ve všech ostatních zemích musíte mít u sebe mezinárodní řidičský průkaz. Vezměte prosím na vědomí, že i v zemích, které umožňují řízení s počítačově zpracovatelným českým řidičským průkazem, může Poskytovatel vozidla (jak je definován níže) podle svého uvážení požadovat, abyste předložili mezinárodní řidičský průkaz. Doporučujeme proto, abyste si jej pro každý případ opatřili).
4. Český cestovní pas nebo občanský průkaz vystavený na vaše jméno a na jméno každého Dalšího řidiče.
5. Mezinárodní kreditní kartu nebo debetní embosovanou platební kartu vystavenou na vaše jméno.

Mezinárodní kreditní karta nebo debetní embosovaná platební karta, o jejíž předložení budete požádáni při vyzvednutí vozidla, musí být ze seznamu uznaných karet uvedených v Poukazu v oddíle: „Další podmínky - přijímané kreditní karty" (dále jen „Kreditní karta").
Kreditní karta slouží k zajištění plateb a doplňkových služeb, které budete povinni platit nad rámec poplatků za pronájem vozidla uvedených v Poukazu. Kreditní karta rovněž slouží jako záloha pro půjčovnu, která poskytuje vozidlo k pronájmu uvedené v Poukazu (dále jen „Poskytovatel vozidla"). Většina půjčoven vyžaduje, aby Vaše kreditní karta na garanci byla platná min. ještě 3 měsíce PO datu vrácení vozu.
Minimální výše zálohy se rovná částce spoluúčasti uvedené v Poukazu v části: „Politika - Spoluúčast CDW/ Spoluúčast TP" a částce nákladů na pohonné hmoty a dalších plateb, které se mohou k Pronájmu vozidla vztahovat. Vezměte prosím na vědomí, že si musíte předem ověřit, zda je na Kreditní kartě dostatečný kreditní limit pro úhradu zálohy a povolený limit na online transakce v dané zemi.
Poskytovatel vozidla nepřijímá jakoukoliv formu platby a/nebo zálohu v hotovosti, ve formě šeků či jiných forem platby kromě Kreditní karty uvedené v Poukazu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si objednali luxusní vozidlo, může Poskytovatel vozidla požadovat, abyste jako zálohu předložili dvě Kreditní karty. Tato podmínka bude uvedena v Poukazu.
Kromě výše uvedených povinných osvědčení a dokladů budete při vyzvednutí vozidla ve Stanici pro vyzvednutí muset s Poskytovatelem vozidla podepsat Smlouvu o pronájmu vozidla (dále jen „Smlouva o pronájmu vozidla").
Předpokladem pro Pronájem vozidla je předložení dokladů a osvědčení výše uvedených a podpis Smlouvy o pronájmu vozidla. Vezměte prosím na vědomí, že pokud výše uvedené doklady či osvědčení nepředložíte anebo v případě nesouladu ve vašich údajích nebo v údajích některého z Dalších řidičů uvedených v dokladech a souhlasech, anebo v případě, že nepodepíšete Smlouvu o pronájmu vozidla, nebude Smlouva o pronájmu vozidla uskutečněna a bude to považováno za vaše „Nedostavení se" (tzv. No Show) do Stanice pro vyzvednutí vozidla. V takovém případě budeme oprávněni vám naúčtovat poplatek za Nedostavení se (No Show) uvedený v Poukazu, a to na základě ustanovení „Politika - Poplatky za Nedostavení se, neboli No Show fee".
Poskytovatel vozidla je rovněž oprávněn odmítnout přistavit vozidlo osobě, která nesplňuje politiku pronájmu Poskytovatele vozidla; toto posouzení je na výhradním uvážení Poskytovatele vozidla. Pokud Poskytovatel vozidla odmítne uskutečnit Pronájem vozidla a/nebo vám přistavit vozidlo podle Smlouvy o pronájmu vozidla, jak je uvedeno výše, není naší povinností zajistit alternativní způsob dopravy pro vás ani váš doprovod a neodpovídáme ani za jakoukoliv další škodu, která vám nebo vašemu doprovodu z tohoto důvodu vznikne. V takovém případě se Pronájem vozidla ruší a my vám vrátíme veškeré platby, které jste nám uhradili. Níže uvádíme několik typických případů, kdy Poskytovatel vozidla může podle našich zkušeností odmítnout přistavit vám vozidlo (avšak k odmítnutí může dojít i za jiných okolností):
a. Pokud se dostavíte do Stanice pro vyzvednutí pod vlivem alkoholu nebo drog nebo v jiném stavu, ve kterém jste podle názoru zástupce Poskytovatele vozidla neschopen řízení; anebo pokud se při nebo po podpisu Smlouvy o pronájmu vozidla chováte nevhodně;

b. Pokud se dostavíte do Stanice pro vyzvednutí ve zdravotním stavu, který vám brání v řízení vozidla, jež jste si objednali, ať dočasně (například zlomená končetina), nebo trvale (například postižení). Pokud toto omezení existuje, doporučujeme vám, abyste nás o něm předem co nejdříve informovali, abychom mohli u Poskytovatele vozidla ověřit, zda vám s ohledem na váš zdravotní stav dovolí vozidlo používat (v případě dočasné neschopnosti), anebo zda vám Poskytovatel vozidla poskytne vozidlo uzpůsobené pro vaše potřeby (v případě trvalé neschopnosti) tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem a zbytečné škodě;

c. Je zjištěno, že jste uvedeni na seznamu blokovaných zákazníků Poskytovatele vozidla nebo některé z jeho přidružených společností („Černá listina"). Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste obdrželi od půjčovny oznámení, že vám odmítá pronajmout vozidlo a/nebo že jste na černé listině, doporučujeme vám, abyste nám to co nejdříve oznámili, abychom předem zjistili, zda vám Poskytovatel vozidla vozidlo, které jste si objednali, skutečně poskytne.


E. Smlouva o pronájmu vozidla:

Pronájem vozidla se řídí ustanoveními výše zmíněné Smlouvy o pronájmu vozidla, kterou podepíšete s Poskytovatelem vozidla při vyzvednutí vozidla. Ustanovení Smlouvy o pronájmu vozidla si před jejím podpisem pečlivě přečtěte (Smlouva o pronájmu vozidla je sepsána v anglickém jazyce). Pokud před podpisem Smlouvy o pronájmu vozidla zjistíte jakýkoliv nesoulad mezi souhrnem podmínek Pronájmu vozidla uvedených v Poukazu a podmínkami uvedenými ve Smlouvě o pronájmu vozidla, co nejdříve nás o tom informujte, nejpozději však před podpisem Smlouvy o pronájmu vozidla.

Vezměte prosím na vědomí, že výhradní a výlučnou odpovědnost za uskutečnění Pronájmu vozidla v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o pronájmu vozidla nese Poskytovatel vozidla. Společnost Ofran není smluvní stranou Smlouvy o pronájmu vozidla a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za její provádění Poskytovatelem vozidla ani za jakékoliv poruchy či další vady, které jsou mimo její kontrolu (pokud společnost Ofran drive more CZ o těchto poruchách či závadách nevěděla nebo neměla vědět předem).

Doporučujeme, abyste si uschovali kopie Smlouvy o pronájmu vozidla a všech dalších dokumentů souvisejících s Pronájmem vozidla, včetně dokladů souvisejících s vrácením vozidla, pro případ pozdějších nejasností souvisejících se Smlouvou o pronájmu vozidla, kterou jste podepsali.

Níže je uveden obecný popis hlavních podmínek pronájmu zakotvených ve Smlouvách o pronájmu vozidla s většinou Poskytovatelů vozidel, s nimiž spolupracujeme. Tento obecný popis je pouze informativní. Abychom se vyhnuli pochybnostem, jedinými závaznými podmínkami, které upravují Pronájem vozidla, jsou podmínky uvedené ve Smlouvě o pronájmu vozidla:

- Pronajaté vozidlo:
Typ vozidla, výrobce, model, rok výroby, obsah motoru, objem zavazadlového prostoru a typ pohonných hmot uvedený v Poukazu jsou pouze orientační a nejsou zaručeny.

Poskytovatel vozidla vám může podle svého uvážení a v souladu s aktuálním stavem vozidel dostupných v době vyzvednutí vozidla přistavit vozidlo, které je podle definice Poskytovatele vozidla rovnocenné nebo vyšší hodnoty než Vozidlo uvedené v Poukazu nebo Vozidlo z rovnocenné nebo vyšší kategorie vozidel než je kategorie vozidla uvedená v Poukazu.

- Vyzvednutí a vrácení vozidla:
Vozidlo pro vás bude rezervováno ještě jednu hodinu po Čase vyzvednutí uvedeném v Poukazu anebo do zavírací hodiny Stanice pro vyzvednutí, podle toho, co nastane dříve. Vezměte prosím na vědomí, že zavírací hodina Stanice pro vyzvednutí je uvedena v Poukaze. Provozní doba Stanice pro vyzvednutí se však může lišit v důsledku svátků nebo událostí v daném místě. Vezměte prosím na vědomí, že Poskytovatel vozidla není povinen čekat na váš příjezd a pokud se nedostavíte do Stanice pro vyzvednutí v době uvedené v Poukazu, může to představovat Nedostavení se z vaší strany. Pokud víte o předpokládaném zpoždění vašeho příjezdu do Stanice pro vyzvednutí (například zpožděný let), doporučujeme, abyste nás o něm informovali předem, a to co nejdříve. Umožní nám to ověřit, zda si vozidlo můžete vyzvednout anebo zda se vám pokusíme pomoci najít spolu s Poskytovatelem vozidla jiné přiměřené řešení (avšak nemůžeme zaručit, že toto řešení skutečně najdeme). Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za jakoukoliv škodu, která vám vznikne v důsledku vašeho pozdního příjezdu do Stanice pro vyzvednutí, pokud nás o očekávaném zdržení nebudete informovat ihned poté, co se o něm sami dozvíte.

Vezměte prosím na vědomí, že je-li vám vozidlo přistaveno mimo provozní dobu Stanice pro vyzvednutí anebo pokud je vracíte mimo provozní dobu Stanice pro vrácení, budeme vám účtovat za tuto službu další poplatek v sazbě uvedené v Poukazu.

Při vyzvednutí vozidla budete muset podepsat doklady, v nichž se uvádí stav vozidla v době jeho vyzvednutí. Doporučujeme, abyste si vozidlo před odjezdem ze Stanice pro vyzvednutí prohlédli a ujistili se, že pokud je vozidlo poškozeno, je to jasně uvedeno ve Smlouvě o pronájmu vozidla. Pokud vozidlo vracíte mimo provozní dobu Stanice pro vrácení, odpovídáte za veškerou škodu, která na vozidle vznikne do chvíle, kdy si Poskytovatel vozidla vozidlo vyzvedne.

Je-li vozidlo vráceno nepřiměřeně znečištěné, což posuzuje výhradně Poskytovatel vozidla, je Poskytovatel vozidla oprávněn vám naúčtovat zvláštní poplatek za jeho vyčistění. Mnozí Poskytovatelé vozidel zakazují ve vozidlech kouřit. Pokud v takovém případě vrátíte vozidlo se známkami kouření (například nedopalky, popel, zápach kouře, apod.), je Poskytovatel vozidla oprávněn vám naúčtovat zvláštní poplatek za vyčištění vozidla.

- Omezení z důvodu nízkého věku a nedostatku zkušeností:
Většina Poskytovatelů vozidel požaduje jako podmínku Pronájmu vozidla, aby minimální věk Nájemce a všech Dalších řidičů dosahoval 21 let. Vezměte prosím na vědomí, že někteří Poskytovatelé vozidla mohou rovněž Pronájem vozidla podmínit požadavkem, aby věk Nájemce a všech Dalších řidičů nepřesahoval určitý maximální věk. Pokud váš věk nebo věk některého z Dalších řidičů přesahuje 70 let, doporučujeme, abyste si předem ověřili přístup Poskytovatele vozidla k této záležitosti.

Kromě toho většina Poskytovatelů vozidla rovněž požaduje, aby Nájemce a všichni Další řidiči měli nejméně 12 měsíců zkušeností s řízením motorového vozidla.

Přístup ohledně věku Nájemce a Dalších řidičů a požadavku na minimální zkušenosti s řízením určuje Poskytovatel vozidla podle svého výhradního uvážení a podle právních omezení platných v příslušné zemi; tato omezení se mohou v čase lišit mezi jednotlivými zeměmi a jednotlivými skupinami půjčoven vozidel. Někteří Poskytovatelé vozidla mohou také požadovat vyšší poplatek za pronájem vozidla mladému řidiči (obvykle ve věku od 21 do 25 let) nebo řidiči - seniorovi (obvykle nad 75 let). Předem si ověřte, zda splňujete požadavky politiky Poskytovatele vozidla co do věku Nájemce.

- Pohonné hmoty:
Ve většině případů vám bude vozidlo přistaveno s plnou nádrží. Proto je nezbytné, abyste vrátili nádrž na stejné úrovni, na jaké byla při přistavení vozidla. V případě, že stav nádrže je v době vrácení vozidla nižší, bude vám rozdíl naúčtován v sazbě, kterou podle svého uvážení stanoví Poskytovatel vozidla, plus zvláštní poplatek za dotankování. Doporučujeme, abyste si ponechali účtenku z posledního tankování a protokol o Vrácení vozidla, který bude vyplněn při vrácení vozidla, pro případ případných budoucích dotazů na toto téma.

Pokud jste si zaplatili předplacenou nádrž, částky za nespotřebované palivo se nevracejí.

V každém případě doporučujeme, abyste si při vyzvednutí Vozidla zkontrolovali stav ukazatele nádrže ve vozidle a ujistili se, že stav nádrže odpovídá údajům uvedeným ve Smlouvě o pronájmu vozidla.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud natankujete palivo do vozidla v rozporu s pokyny výrobce uvedenými na samolepce na víčku od nádrže, naúčtuje vám Poskytovatel vozidla náklady na opravu škody způsobené tímto na vozidle, včetně souvisejících výdajů (např. nákladů na odtah a opravu a poplatky na nepojízdnost vozidla). Na tuto škodu se nevztahuje pojištění, které si sjednáváte. Nesete výhradní zodpovědnost za zajištění, že do vozidla bude čerpán vhodný druh paliva.

Vezměte prosím na vědomí, že při jízdě v oblastech, kde se očekává mrznutí nebo sněžení, byste se měli předem připravit a používat „nemrznoucí" pohonné hmoty.

- Cesty do zahraničí:
Smlouva o pronájmu vozidla může obsahovat omezení možnosti překročit státní hranice země, v níž se nachází Stanice pro vyzvednutí. Poukaz může obsahovat omezení co do cest do zahraničí v části „Další podmínky - Informace o cestách do zahraničí". Vždy platí, že pokud se rozhodnete překročit hranice země, v níž jste si vozidlo vyzvedli, jste povinni o tom informovat naše rezervační středisko anebo si v souladu se Smlouvou o pronájmu vozidla opatřit souhlas Poskytovatele vozidla s předpokládanou trasou cesty.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebudete jednat v souladu s výše uvedeným, nemusí se na vás vztahovat některé z pojistných krytí uvedených v Poukazu. Stejně tak platí, že pokud máte v úmyslu překračovat během pronájmu hranice, může vám Poskytovatel vozidla naúčtovat dodatečné poplatky, například poplatek za překročení hranic do některých zemí.

- Systém satelitní navigace (GPS):
V případě, že podmínky Pronájmu vozidla zahrnují systém satelitní navigace, jste srozuměni s tím, že nemůžeme zajistit, že navigační systém bude určitého typu (mimo jiné, zda bude mobilní, nebo pevný). Existuje množství systémů satelitní navigace.

V každém případě platí, že jste povinni vrátit navigační systém, který vám byl poskytnut, v dobrém stavu a ve všech ohledech nepoškozený. Pokud vrátíte navigační systém v jiném, než řádném stavu anebo bude-li chybět kterákoliv jeho součást, bude vám naúčtován poplatek za opravu systému satelitní navigace až do výše spoluúčasti uvedené u této položky ve Smlouvě o pronájmu vozidla.

V navigačním systému jsou obvykle nahrány pouze mapy určené pro stát, v němž se nachází Stanice pro vyzvednutí. Máte-li v úmyslu překročit hranice země Stanice pro vyzvednutí a využívat přitom navigační systém, doporučujeme, abyste si při vyzvednutí vozidla u Poskytovatele vozidla ověřili rozsah map obsažených v navigačním systému.

Vezměte prosím na vědomí, že neodpovídáme za jakoukoliv škodu způsobenou nefunkčností nebo závadou systému satelitní navigace či jeho nesprávným používáním. Doporučujeme, abyste si při vyzvednutí vozidla ověřili řádnou funkčnost navigačního systému a ujistili se, že víte, jak jej používat. Veškeré dotazy v této věci adresujte Poskytovateli vozidla před zahájením cesty.

- Mechanické problémy:
Poskytovatel vozidla je povinen vám poskytnout vozidlo v řádně funkčním stavu, bez závad a poruch (s výjimkou závad a poruch uvedených Poskytovatelem vozidla při vyzvednutí vozidla). Během doby pronájmu se mohou na vozidle objevit mechanické problémy. V případě výše uvedené poruchy (mimo jiné v případě, že začne svítit výstražná kontrolka ve vozidle) či jiného problému v průběhu doby pronájmu vozidla jste povinni neprodleně informovat přímo Poskytovatele vozidla a/nebo asistenční službu Poskytovatele vozidla a jednat v souladu s jejich pokyny (obvykle jsou kontaktní čísla Poskytovatele vozidla a/nebo asistenční služby uvedeny ve Smlouvě o pronájmu vozidla anebo na přívěsku u klíčů k pronajatému vozidlu.

V případě mechanického problému vozidla Poskytovatel vozidla v souladu se svými postupy a podle svého uvážení vyřídí váš požadavek anebo vám sdělí, jak dále postupovat. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vám Poskytovatel vozidla nabídne náhradní vozidlo, není záruka, že nabídnuté náhradní vozidlo bude ze skupiny, kterou jste si objednali.

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoliv společnost Ofran drive more CZ neodpovídá za mechanické problémy či nefunkčnost vozidla (leda, že by o nich společnost Ofran drive more CZ věděla či měla vědět předem), pokusíme se vám pomoci najít s Poskytovatelem vozidla rozumné řešení (avšak nemůžeme zaručit, že toto řešení skutečně najdeme), pokud nás o mechanickém problému uvědomíte ihned poté, co se o něm dozvíte. V některých případech vám může Poskytovatel vozidla nabídnout vrácení přímo vynaložených nákladů, které vám vznikly při opravě mechanického problému vozidla (například ubytování v hotelu, vlak, lety, pronájem nákladnějšího vozidla, telefonáty apod.), avšak k tomuto vrácení prostředků je nutný souhlas Poskytovatele vozidla anebo společnosti Ofran drive more CZ. Bez výše uvedeného písemného souhlasu vám nebudou vráceny žádné peníze či vyplacena jakákoliv náhrada či rozdíl.

- Defekt a jiná poškození pneumatiky
Defekt nebo jiné poškození pneumatiky nepředstavuje mechanický problém a oprava takovéto škody je výhradně vaší povinností. V případě defektu či jiného poškození pneumatik vozidla není Poskytovatel vozidla povinen vám zajistit odtahovou službu a není ani povinen vám poskytnout náhradní vozidlo. Vezměte prosím na vědomí, že podle mezinárodních předpisů není stanovena povinnost mít ve vozidle rezervní pneumatiku, pouze sadu pro nouzovou opravu do doby výměny pneumatiky. Proto doporučujeme, abyste si při vyzvednutí vozidla ověřili, kde se nachází rezervní pneumatika a jak se vyměňuje, anebo jak zacházet se sadou pro nouzovou opravu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je ve vozidle rezervní pneumatika, může být menší než ostatní pneumatiky. Neprodleně po výměně nebo dočasné opravě poškozené pneumatiky jste povinni zajet do vhodného servisu a defekt pneumatiky nechat opravit. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, která vám vznikne v důsledku výše uvedeného defektu pneumatiky nebo poškození pneumatik.

- Nehoda
V případě nehody jste povinni ji nahlásit přímo a neprodleně Poskytovateli vozidla a policii v místě nehody. Doporučujeme, abyste tak učinili i v případě, že jste přesvědčeni, že na vozidle nevznikla žádná škoda. Podle směrnic Poskytovatele vozidla jste povinni vyplnit škodní protokol a předložit jej Poskytovateli vozidla. Jste rovněž povinni spolupracovat s Poskytovatelem vozidla a jednat v souladu s jeho pokyny. Nebudete-li postupovat uvedeným způsobem, je Poskytovatel vozidla oprávněn vám naúčtovat škodu, která mu tím vznikne.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nehody způsobené vaší nedbalostí nebo v ostatních případech, kdy je vyloučeno pojištění pojistitele, nesete odpovědnost za veškerou škodu, která Poskytovateli vozidla vznikne.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nehody není Poskytovatel vozidla povinen poskytnout vám náhradní vozidlo. Společnost Ofran drive more CZ nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nehody; pokud nás však budete v této souvislosti kontaktovat, pokusíme se vám pomoci najít s Poskytovatelem vozidla rozumné řešení (avšak nemůžeme zaručit, že toto řešení skutečně najdeme).

- Dopravní předpisy, pokuty a příplatky:
Dopravní předpisy jednotlivých zemí se liší. Nesete výhradní odpovědnost za to, že se seznámíte s těmito předpisy v každé ze zemí, v níž chcete vozidlo používat, a za jejich dodržování. V souladu se Smlouvou o pronájmu vozidla nesete plnou a výlučnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která vznikne v důsledku nedodržování dopravních předpisů země, v níž vozidlo používáte, nebo v důsledku jejich porušení. Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích platí výluka z pojištění v případě nedodržení dopravních předpisů. Na škodu, která vznikne v důsledku jejich nedodržení nebo v důsledku jejich porušení z vaší strany, se nevztahuje pojištění. Doporučujeme, abyste se předem seznámili s výše uvedenými dopravními předpisy jednotlivých zemí.

Placení pokut za dopravní přestupky či špatné parkování, včetně zvláštních manipulačních poplatků vybíraných Poskytovatelem vozidla, mýtné, příplatky účtované státem, známky pro používání dálnic, které lze zakoupit na hraničních přechodech (například v Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Slovinsku, apod.), známky pro „zelené" jízdy do center měst, apod., nejsou obvykle součástí Poukazu. Placení pokut a/nebo ověření povinnosti opatřit si příslušnou známku a její nákup v zemi, kde budete vozidlo používat, je na vaší výhradní odpovědnost. Vezměte prosím na vědomí, že pokuty, které vám jsou uloženy a které nezaplatíte v průběhu pronájmu, vám bude ve většině případů zasílat Poskytovatel vozidla anebo přímo příslušný orgán. Neneseme odpovědnost za doručení, nedoručení či prodlevy v doručování těchto pokut a neneseme odpovědnost za násobky pokut či jiné platby, které vám budou v případě prodlení naúčtovány.

- Pojistné smlouvy:
Podmínky pojistného krytí, které je součástí Pronájmu vozidla, jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu vozidla. Typ pojistného krytí, které je součástí Pronájmu vozidla, je uveden v Poukazu. Podmínky pojistného krytí, které jsou součástí Pronájmu vozidla, a výluky z pojistného krytí jednotlivých Poskytovatelů vozidel se v jednotlivých zemích liší a mohou mezi nimi existovat podstatné rozdíly.

Musíte si proto předem ověřit, zda typ pojistného krytí uvedeného v Poukazu a pojistné podmínky a výluky z nich vyhovují vašim potřebám. Dále doporučujeme, abyste si u Poskytovatele vozidla před nebo při vyzvednutí vozidla ověřili, jaké jsou výluky z pojistného krytí, které jsou součástí Pronájmu vozidla.
Níže jsou uvedeny podrobnosti o hlavních typech pojištění obvyklých u různých Poskytovatelů vozidel:

U.S.A.

- CDW (Collision Damage Waiver - doložka o omezení odpovědnosti pro případ nehody) a LDW (Loss Damage Waiver - doložka o omezení odpovědnosti pro případ škody)

Tento typ pojištění se vztahuje na pojištění majetku - pronajatého vozidla, včetně krádeže, po dobu pronájmu.

V případě výše uvedené škody vám může být naúčtován poplatek za spoluúčast ve výši uvedené v Poukazu v části „Politika - spoluúčast CDW/spoluúčast TP", a to i v případě, že škodu způsobila třetí strana a škoda nebyla způsobena vaší vinou. Byla-li škoda způsobena třetí stranou, doporučujeme, abyste o tom informovali Poskytovatele vozidla a postupovali v souladu s jeho pokyny. V některých případech, budete-li se řídit pokyny Poskytovatele vozidla, a ten zjistí, že škoda nebyla způsobena vaší vinou, vám může Poskytovatel vozidla poplatek za spoluúčast vrátit.

- Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (SLI)

Tento typ pojištění kryje odpovědnost Nájemce za škody na majetku a / nebo zranění osob, které by mohly být způsobeny třetí stranou při používání vozidla.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je součástí Smluv o pronájmu vozidla v Severní Americe, poskytuje Nájemci vozidla či Dalším řidičům uvedeným ve Smlouvě o pronájmu vozidla pouze minimální krytí. Doporučujeme proto, abyste si naším prostřednictvím či prostřednictvím Poskytovatele vozidla zakoupili rozšířené pojištění. Toto rozšíření se nazývá SLI - Supplement Liability Insurance (rozšířené pojištění odpovědnosti) nebo EP - Extended Protection (rozšířená ochrana).

Vezměte prosím na vědomí, že toto pojištění nezahrnuje pojištění pro případ újmy na zdraví řidiče či spolujezdců ve vozidle ani pojištění jejich osobních věcí. Doporučujeme proto, abyste si sjednali další příslušné pojištění, které pokryje vaše potřeby (př. cestovní pojištění osob), anebo abyste si u Poskytovatele vozidla při vyzvednutí vozidla ověřili, jaké další pojištění pro tyto účely nabízí.

Kanada, Evropa a zbytek světa

- Pojištění typu CDW/LDW - (doložka o omezení odpovědnosti pro případ nehody nebo doložka o omezení odpovědnosti pro případ škody)

Tento typ pojištění kryje odpovědnost Nájemce pro případ škody na vozidle, s výjimkou krádeže, po dobu pronájmu.

Ve většině případů a destinací vám bude v případě škody na vozidle naúčtován poplatek za spoluúčast ve výši uvedené v Poukazu v části „Politika - spoluúčast CDW", a to i v případě, že škodu způsobila třetí strana a škoda nebyla způsobena vaší vinou. Byla-li škoda způsobena třetí stranou, doporučujeme, abyste o tom informovali Poskytovatele vozidla a postupovali v souladu s jeho pokyny. V některých případech, budete-li se řídit pokyny Poskytovatele vozidla, a ten zjistí, že škoda nebyla způsobena vaší vinou, vám může Poskytovatel vozidla poplatek za spoluúčast vrátit.

- Pojištění pro případ krádeže (Theft Protection)
Tento typ pojištění kryje odpovědnost Nájemce vozidla v případě, že dojde k odcizení pronajatého vozidla nebo jeho části nebo v případě, že je pronajaté vozidlo poškozeno v důsledku pokusu o odcizení vozidla nebo jeho části.

Ve většině případů a destinací vám bude v případě škody na vozidle naúčtován poplatek za spoluúčast ve výši uvedené v Poukazu v části „Politika - spoluúčast TP".

- Pojištění třetí strany
Ve většině případů a destinací je tento typ pojištění součástí krytí typu CDW uvedeného výše. Vezměte prosím na vědomí, že toto pojištění nezahrnuje pojištění pro případ újmy na zdraví řidiče či posádky vozidla ani jejich osobních věcí. V některých zemích (například v Jihoafrické republice) může být také částka vyplácená z tohoto pojištění omezena na minimum. Doporučujeme proto, abyste si sjednali další příslušné pojištění, které pokryje vaše potřeby, anebo abyste si u Poskytovatele vozidla při vyzvednutí vozidla ověřili, jaké další pojištění pro tyto účely nabízí.

- Pojištění typu Super CDW
Tento typ krytí Nájemce zprošťuje povinnosti hradit spoluúčast v případě škody na pronajatém vozidle = spoluúčast je rovna nule (s výjimkou administrativních poplatků, které účtuje přímo Poskytovatel vozidla bez ohledu na typ škody). Vezměte prosím na vědomí, že podobné pojištění mohou někdy nabízet i pojišťovny a jiné třetí strany. Pokud Poukaz zahrnuje pojištění typu Super CDW, měli byste se ujistit, že jste si podobné pojištění zároveň nesjednali jinde. Platby za vícenásobně zakoupené pojištění se nevracejí.

- Pojištění typu Super TP
Tento typ pojištění vás zprošťuje povinnosti hradit spoluúčast v případě odcizení vozidla = spoluúčast se rovná nule (s výjimkou administrativních poplatků, které účtuje přímo Poskytovatel vozidla bez ohledu na typ škody). Vezměte prosím na vědomí, že podobné pojištění mohou někdy nabízet i pojišťovny a jiné třetí strany. Pokud Poukaz zahrnuje pojištění typu Super TP, měli byste se ujistit, že jste si podobné pojištění zároveň nesjednali jinde. Platby za vícenásobně zakoupené pojištění se nevracejí.
Důležité poznámky vztahující se na všechna pojistná krytí
1. Je důležité, abyste se seznámili s podmínkami pojistného krytí, které je součástí Poukazu, s jejich omezeními a výlukami. Pojištění, které nabízí Poskytovatel vozidla, je omezené a jeho podmínky se řídí Smlouvou o pronájmu vozidla a výjimkami tam uvedenými.

Obecně platí, že pojištění pro případ škody na vozidle bude v některých případech vyloučeno, mimo jiné v případě úmyslného poškození vozidla, použití vozidla neoprávněným řidičem, při jízdě pod vlivem drog nebo alkoholu, v důsledku nedovoleného způsobu použití vozidla, například na nezpevněných cestách, v důsledku dalšího pronájmu vozidla třetí straně, v důsledku nedbalého užití vozidla, v důsledku nedodržování místních dopravních předpisů nebo v důsledku porušení Smlouvy o pronájmu vozidla z vaší strany (například nevrácení vozidla na konci doby pronájmu).

Dále prosím vezměte na vědomí, že toto pojištění se obvykle nevztahuje na poškození podvozku vozidla, spojky, čalounění a skel, na škodu na pneumatikách a na opravu defektů a s tím související náklady, na poplatky za odtah či náklady na výrobu náhradního klíče a na škodu, která vznikla na věcech převážených ve vozidle nebo věcech spolujezdců.

Pojištění pro případ krádeže může zahrnovat výluku v případě, kdy bylo odcizení umožněno nedbalostí Nájemce. V takovém případě vám může Poskytovatel vozidla naúčtovat plnou hodnotu vozidla.

Mohou existovat další výluky z pojistného krytí nabízeného jednotlivými Poskytovateli vozidel a tyto výluky se mohou lišit. Doporučujeme vám proto, abyste si před nebo při vyzvednutí vozidla u Poskytovatele vozidla ověřili, které výluky se vztahují na pojištění podle Smlouvy o pronájmu vozidla.

Vezměte prosím na vědomí, že předpokladem k poskytnutí pojistného krytí je, že neprodleně ohlásíte odcizení, poškození nebo jinou pojistnou událost na vozidle, která vznikla v průběhu období pronájmu, policii v dané lokalitě a Poskytovateli vozidla a že předložíte podklady k této události. V případě takové události jste povinni se řídit pokyny Poskytovatele vozidla a místní policie a plně s nimi spolupracovat. Pokud v důsledku jednání či opomenutí z vaší strany nebo ze strany osoby, která za vás jedná, není poskytnuto pojištění, například v případě, kdy se uplatní výluka z pojistného krytí, po vás může Poskytovatel vozidla požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, a to v plné výši.

2. Podmínky Pronájmu vozidla nezahrnují zdravotní pojištění ani pojištění újmy na zdraví či škody na majetku vás, kteréhokoliv z Dalších řidičů a/nebo spolujezdců ve vozidle, včetně škody způsobené během dopravní nehody, k níž došlo během používání pronajatého vozidla. Musíte si proto zajistit další pojištění v souladu s podmínkami pojistného krytí, které pokryje vaše potřeby.

V žádném případě neneseme odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo škodu na majetku, která vznikne vám, některému z Dalších řidičů či jiných spolujezdců v pronajatém vozidle.

3. Podmínky Pronájmu vozidla nezahrnují pojištění po dobu, o kterou je překročena doba pronájmu. Doporučujeme proto, abyste si zakoupili další pojištění, které bude splňovat vaše potřeby.

4. Při podpisu Smlouvy o pronájmu vozidla vám může Poskytovatel vozidla nabídnout další pojištění, jehož část již může být součástí Poukazu. Je na vás, abyste si ověřili, zda je toto pojištění součástí Poukazu, či nikoliv. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si na základě Smlouvy o pronájmu vozidla zakoupíte další pojištění, nesete výhradní a výlučnou odpovědnost za náklady na toto pojištění a nemáte nárok na vracení jakýchkoliv poplatků v souvislosti s výše uvedeným dalším krytím ze strany společnosti Ofran drive more CZ, a to ani v případě, že toto krytí je podobné nebo se překrývá s pojistným krytím obsaženým v Poukazu.


F. Vrácení spoluúčasti (Excess refund)

Při rezervaci automibilu, nebo kdykoli před jeho vyzvednutím, si můžete prostřednictvím nás zakoupit připojištění, které vám zajistí zpětné proplacení spoluúčasti, které vám naúčtuje Poskytovatel vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy o pronájmu vozidla (dále jen: „Poplatky za spoluúčast"), až do výše maximálních částek uvedených níže, za odpočitatelné poplatky (dále jen „Odpočitatelné poplatky") a/ nebo náklady související s poškozením pneumatik automobilu, okenních skel a zrcátek (pouze skleněný panel), spojky, baterie (v důsledku zneužití) a spodního podvozku automobilu ( s výhradou jízdy autem po zpevněných silnicích) a nákladů na ztrátu klíčů od auta (dále jen „Vyloučené škody"), které vám budou účtovány (pokud existují), Dodavatelem pronájmu v souladu s podmínkami Smlouvy o pronájmu vozidla.
Takové krytí lze zakoupit v souladu s „Smlouvou o poskytování služeb za zpětné vrácení spoluúčasti za pronájem automobilu pro pronájem soukromých nebo užitkových vozidel do 3,5 tun". která podrobně stanoví podmínky, za kterých se zavazujeme zaplatit vám prostřednictvím „Shirbit Insurance Company" odpočitanou částka (dále jen „Smlouva o poskytování služeb"). Kopii Smlouvy o poskytování služeb Vám předložíme na vyžádání.

Vezměte prosím na vědomí, že tato Smlouva o poskytování služeb automaticky neruší Poplatky za spoluúčast a/nebo Vyloučené škody. Tyto platby mohou být účtovány Dodavatelem pronájmu prostřednictvím kreditní karty, kterou předložíte a zpřístupníte Dodavateli automobilu při převzetí vozidla. Smlouva o poskytování služeb poskytuje, za podmínek a s jejich výhradou, zpětné vrácení následujících plateb (nebo jakékoli z těchto plateb, v závislosti na podrobnostech Smlouvy o poskytování služeb, kterou získáte), jak je výslovně uvedeno v příloze, která v souvislosti s tímto krytím obdržíte:

Úhrada jakýchkoli Odčitatelných poplatků, pokud a v rozsahu, v jakém byly účtovány Dodavatelem automobilu v případě náhodné škody na vozidle, včetně náhodné škody na majetku třetí strany v důsledku používání automobilu nebo odcizení auto, až do maximální částky 2000 EURO; a/nebo
Náklady na opravu případných Vyloučených škod, pokud a v rozsahu účtovaném dodavatelem, až do maximální výše 1 200 eur.

Je důležité, abyste věděli, že Smlouva o poskytování služeb vás neoprávňuje na vrácení peněz za okolností, kdy nejsou splněny některé z předběžných podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytování služeb, včetně případu, kdy platí některá z výjimek předepsaných ve Smlouvě o poskytování služeb, nebo v případech, kdy vám dodavatel automobilu účtoval platby škod, které přesahují odpočitatelné poplatky.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě jakékoli pojistné události, která vás opravňuje k finančnímu vrácení v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytování služeb, stejné krytí, jaké nabízí tato kapitola smlouvy o poskytování služeb, podle které vám byla vrácena náhrada (tj. Vrácení odpočitatelných poplatků a / nebo Vyloučené škody, podle okolností), musí být ukončeno.

Po obdržení Poukazu přiložíme dodatek k náhledu, který obsahuje zásady Smlouvy o poskytování služeb, jakož i důležité pokyny, jak požadovat krytí obsažené ve Smlouvě o poskytování služeb. Je důležité si tyto pokyny přečíst po jejich obdržení.

Vezměte prosím na vědomí, že někteří dodavatelé automobilů nebo třetí strany nabízejí vlastní krytí s vyloučením nebo vrácením odpočitatelných poplatků. Proto, pokud jste u nás zakoupili připojištění (Excess refund) v souladu se Smlouvou o poskytování služeb, měli byste zajistit, že nenakupujete krytí podruhé. Za opětovné zakoupení stejného krytí od jiného dodavatele se nevrací žádná náhrada.


G. Daně

Částky uvedené v Poukazu vztahující se k doplňkovým službám, které mají být hrazeny při vyzvednutí vozidla a které nejsou zahrnuty do ceny Pronájmu vozidla, nezahrnují DPH ani jiné povinné místní platby.
Tedy k dané částce uvedené na Poukazu bude připočtena místní daň.


H. Doba pronájmu vozidla

Doba pronájmu vozidla uvedená v Poukazu se počítá na jednotky v délce 24 hodin. V případě prodlení nebo změny týkající se vrácení vypůjčeného vozidla jste povinni nás nebo Poskytovatele vozidla příslušným způsobem informovat. V případě prodlení s vrácením vozidla či prodloužení doby pronájmu nad počet dnů uvedený v Poukazu nebo nad hodinu uvedenou v části „Čas vrácení" (trvá-li prodlení déle než po „dobu hájení" uvedenou v Poukazu), vám Poskytovatel vozidla naúčtuje další poplatek v souladu s místním ceníkem Poskytovatele vozidla (který může být vyšší než poplatek na pronájem, který jste si dohodli s Ofran drive more CZ ) plus náklady na pojištění, DPH a další platby povinné v daném místě. Tyto platby se účtují za celé dny pronájmu bez možnosti zaplatit pouze část dne pronájmu. V případě předčasného vrácení vozidla nemáte nárok na vrácení plateb za dny, kdy jste vozidlo nevyužívali.


I. Změny a vracení:

- Změny v Pronájmu vozidla před vyzvednutím vozidla: Požádáte-li o změnu v podmínkách Pronájmu vozidla nebo v jiných podmínkách uvedených v Poukazu nebo ve Smlouvě o pronájmu vozidla (včetně: změny skupiny vozidel, změny Stanice pro vyzvednutí či Stanice pro vrácení vozidla, délky doby pronájmu vozidla, změny v údajích Nájemce vozidla, apod.) po vystavení Poukazu, jsme oprávněni naúčtovat vám za provedení změny dodatečný poplatek (nad rámec dalších poplatků, které vám budou naúčtovány v důsledku zvýšení nákladů). Tyto poplatky účtované za provedení požadovaných změn po vystavení Poukazu budou uvedeny v Poukazu v části „Politika - Poplatek za změnu".

- Změny v Pronájmu vozidla při vyzvednutí vozidla: Za veškeré změny, které provedete při vyzvednutí vozidla ve Stanici pro vyzvednutí, ať jde o změnu v podmínkách Pronájmu vozidla nebo v položkách, které jsou součástí Poukazu nebo Smlouvy o pronájmu vozidla (včetně: změny skupiny vozidel, změny Stanice pro vyzvednutí či Stanice pro vrácení vozidla, délky doby pronájmu vozidla, změny v údajích Nájemce vozidla, apod.) odpovídáte výhradně vy společně s Poskytovatelem vozidla (pokud nás o těchto změnách nebudete včas informovat, nebudeme o nich vědět). Vezměte prosím na vědomí, že Poskytovatel vozidla může za provedení požadovaných změn v Pronájmu vozidla účtovat různé poplatky. Doporučujeme, abyste se u Poskytovatele vozidla před provedením těchto změn v podmínkách informovali, jaké poplatky se za požadované změny účtují a jaké další podmínky a následky mohou být s těmito změnami spojeny.

- Vracení poplatků: Dny pronájmu uvedené v Poukazu jsou po sobě bezprostředně následující dny v souladu s daty uvedenými v Poukazu a v žádném případě je nelze dělit do více samostatných období pronájmu. Je-li Poukaz vyčerpán pouze zčásti, platby za nevyčerpané dny se nevracejí.


J. Zrušení Pronájmu vozidla:

Zrušíte-li Pronájem vozidla do čtrnácti (14) dnů od vystavení Poukazu nebo méně než sedm (7) dnů (nezapočítávají se dny pracovního klidu), avšak nikoliv později než dva dny před datem vyzvednutí uvedeným v Poukazu, jsme oprávněni vám naúčtovat storno poplatek ve výši uvedené v Poukazu v části: „".Politika - Storno poplatek

Zrušíte-li Pronájem vozidla méně než dva dny před datem vyzvednutí uvedeným v Poukazu anebo pokud se v uvedený den nedostavíte do Stanice pro vyzvednutí, budeme oprávněni vám naúčtovat poplatek za nedostavení se ve výši uvedené v Poukazu v části: „Politika - Poplatky na Nedostavení se (No show)".


K. Společnost Ofran CZ a její činnost

Naše společnost vystupuje ve všech záležitostech souvisejících s Pronájmem vozidla jako prostředník mezi vámi a Poskytovatelem vozidla. Plnění Pronájmu vozidla ze strany Poskytovatele vozidla tedy není pod naší kontrolou. Odpovědnost, která z plnění Pronájmu vozidla vyplývá, nese v souladu s podmínkami Pronájmu vozidla uvedenými ve Smlouvě o pronájmu vozidla výhradně a výlučně Poskytovatel vozidla. Podpisem Smlouvy o pronájmu vozidla nás v plné šíři a bez výjimky zprošťujete odpovědnosti za jakékoliv požadavky, nároky či škodu v souvislosti s rozdíly mezi podmínkami uvedenými v Poukazu a podmínkami Smlouvy o pronájmu vozidla a/nebo s plněním Pronájmu vozidla ze strany Poskytovatele vozidla nebo z vaší strany. Bez ohledu na výše uvedené se tato výluka nevztahuje na poruchy a/nebo závady v plnění pronájmu vozidla, o nichž společnost Ofran drive more CZ věděla nebo měla vědět předem.

Ačkoliv neneseme odpovědnost za plnění Pronájmu vozidla ze strany Poskytovatele vozidla (ani z vaší strany) a aniž bychom přijímali výše uvedenou odpovědnost, platí, že pokud nám oznámíte jakýkoliv problém v době vyzvednutí vozidla anebo během plnění Pronájmu vozidla, pokusíme se vám pomoci s vaším požadavkem a/nebo nárokem vůči Poskytovateli vozidla (avšak nemůžeme zaručit, že se nám to skutečně podaří). Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám neoznámíte problém ihned při vyzvednutí vozidla, nebudeme vám schopni pomoci a neponeseme žádnou odpovědnost za škodu, která vám tím vznikne.

Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:
- E-mailem na adrese info@ofran.cz; anebo
- Telefonicky na čísle +420 296 33 76 90 v běžné pracovní době: pondělí až pátek (mimo státních svátků a víkendů) v době mezi 9:00 a 17:00

Tímto se stanoví, že společnost Ofran drive more CZ není agentem, zástupcem ani provozovatelem Poskytovatele vozidla, nenese žádnou odpovědnost za jednání či opomenutí Poskytovatele vozidla a není oprávněna přijímat za Poskytovatele vozidla nebo jeho jménem jakékoliv právní či jiné dokumenty.


L. Ochrana osobních údajů

Abyste mohli s námi dokončit rezervaci automobilu, můžete být požádáni o poskytnutí různých osobních údajů (jako je identifikační číslo, jméno a adresa). Je důležité si uvědomit, že neexistuje povinnost ze zákona poskytovat takové údaje, ale měli byste vědět, že pokud se rozhodnete tyto údaje neposkytnout nebo poskytnout nesprávné údaje, nemusíme být schopni dokončit rezervaci automobilu nebo poskytovat další služby nebo informace, které od nás můžete požadovat.

Informace, které shromažďujeme, mohou být použity k následujícím účelům včetně (1) rezervace našich služeb a dokončení rezervace půjčovaného automobilu; (2) zlepšení služeb; (3) marketingové účely, abychom mohli nabízet personalizované služby (v souladu se zákonem); (4) abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat; (5) provádět průzkum spokojenosti s našimi službami; 6) provádět analýzu trhu a sdílet je s třetí stranou; (7) poskytovat informace vyžadované zákonem a / nebo na žádost statutárního orgánu.
Informace, které nám poskytnete, jsou uchovávány v elektronické databázi a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili vystavení těchto informací třetí straně, s výjimkami v podmínkách použití a v souladu se zákonem.

Budeme moci sdílet jakékoli statistické informace, které jsme shromáždili při používání našeho webu (nikoli vaše osobní údaje) s třetími stranami, včetně našich obchodních partnerů. Kromě toho a v souladu se zákonem budeme moci poskytnout třetí osobě vaše osobní údaje v následujících případech: (1) můžeme poskytnout vaše osobní údaje dodavatelům a našim subdodavatelům, kteří vám poskytnou služby, které jste si rezervovali. V takových případech jsou informace omezeny na nezbytné informace potřebné k provedení vyhrazené služby; (2) Můžeme poskytnout osobní údaje subdodavatelům, kteří provádějí průzkumy spokojenosti. Údaje jsou omezeny pouze na nezbytné informace; (3) můžeme poskytnout osobní údaje třetí straně, a to i za účelem prodeje akcií, sloučení nebo spolupráce; (4) Vaše osobní údaje můžeme během soudního řízení zpřístupnit, pokud k takovému řízení dojde v případě sporu o používání stránky a / nebo služeb, které jsme poskytli; (5) můžeme poskytnout vaše osobní údaje pro peněžní inkaso, které vám bude účtováno za rezervaci, kterou jste provedli; (6) můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud kroky, které jste provedli prostřednictvím naší webové stránky, mohou být důvodem pro stíhání proti nám; (7) Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v případě, že budeme vyzváni soudním příkazem. Kromě toho a v souladu se zákonem můžeme poskytnout vaše osobní údaje a další informace shromážděné při používání našich webových stránek dalším společnostem, které jsou k nám připojeny, pouze v případě, že tyto společnosti použijí údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a podle registrované databáze, ve které jsou vaše informace registrovány a uchovávány, a podle Zákona o zpracování osobních údajů.

Výše uvedená doložka bude doplňovat Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ofran CZ.


M. Omezení odpovědnosti společnosti Ofran CZ

Společnost Ofran drive more CZ, její zaměstnanci, manažeři, zástupci a další osoby, které působí jejím jménem nebo za ni jednají, nenesou jakoukoliv odpovědnost, přímo nebo nepřímo, za: (1) jakoukoliv poruchu, závadu nebo prodlení Poskytovatele vozidla při poskytování vozidla ani za kterékoliv jiné položky objednané v rámci Pronájmu vozidla nebo jakékoliv jednání či opomenutí Poskytovatele vozidla, včetně porušení podmínek Smlouvy o pronájmu vozidla, které nejsou pod kontrolou společnosti Ofran drive more CZ a o nichž společnost Ofran drive more CZ nevěděla a nebyla povinna vědět předem; (2) jakoukoliv škodu, ztrátu anebo nepřímou následnou nepeněžní újmu, mimo jiné újmu na pověsti, ušlý zisk nebo příjem, ztrátu času, ušlé potěšení, bolest či utrpení, apod.; (3) újmu na zdraví či škodu na majetku, která vznikla Nájemci, některému z Dalších řidičů nebo spolujezdců v důsledku užívání pronajatého vozidla; a/nebo (4) jakoukoliv škodu, újmu či ztrátu způsobenou vyšší mocí nebo jinou událostí mimo přiměřenou kontrolu společnosti Ofran drive more CZ.

Maximální odpovědnost společnosti Ofran drive more CZ v jakékoliv záležitosti související se smluvním ujednáním s vámi v souvislosti s Pronájmem vozidla uvedeným v Poukazu se v každém případě omezuje na částku poplatku za pronájem, který jste skutečně uhradili v rámci Pronájmu vozidla, s nímž nárok vůči Ofran drive more CZ souvisí. Tímto plně, s konečnou platností a neomezeně zprošťujete společnost Ofran drive more CZ veškeré odpovědnosti za jakékoliv platby nebo škodu nad rámec její maximální odpovědnosti.


N. Různé

- Veškeré spory nebo neshody, které vzniknou mezi vámi a Nájemcem vozidla, se řeší v jurisdikci uvedené ve Smlouvě o pronájmu vozidla. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právem státu Izrael a veškeré spory a neshody, které vzniknou mezi vámi a společností Ofran drive more CZ, se řeší výhradně u příslušných soudů v okrese Tel-Aviv - Jaffa.
- Změny či odchylky od podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách či Poukazu neplatí, nejsou-li z naší strany předem písemně potvrzeny.
- V případě jakýchkoliv dotazů či upřesnění k Poukazu můžete kontaktovat naši kancelář během obvyklé pracovní doby, a to na kontaktech uvedených výše.


Tým společnosti Ofran drive more CZ vám přeje šťastnou a bezpečnou cestu.