Domů Obecné Podmínky
Podmínky použití

Podmínky použití

Používání této webové stránky za účelem rezervace vozu není určen pro děti a mladistvé ale pouze pro osoby starší 21 let. Pokud se ukáže, že osoba, která provedla rezervaci je mladší 21ti let a její zakonní opatrovníci nesouhlasí s rezervací, tato osoba nemá právo na restituci a Ofran Services Ltd a / nebo jakákoli dceřiná společnost, a / nebo na jeho prodejci a / nebo jeho zástupce a / nebo jeho akcionářů (dále jen jako "Společnost") si vyhrazují právo přijmout veškerá opatření, které mají k dispozici na mladistvého či osoby mladší 21-ti let a na jeho strážcích za škody způsobené v důsledku porušení podmínek použití.
Podmínky používání těchto stránek, jsou formulovány v mužském rodu, ale samozřejmě také se vztahují na ženy.

1. Níže jsou uvedeny právní podmínky smlouvy mezi Vámi a společností, použitelné pro prohlížení a / nebo použití na webových stránek. Potvrzujete, že jste si přečetl tyto podmínky, a že souhlasíte s dodržováním všech relevantních pravidel a předpisů. Je možné, že webové stránky mohou obsahovat podmínky, jejíž použití se vztahuje i na on-line dohody / rezervace. Pokud nesouhlasíte s těmito obecnými podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky.

2. Společnost je oprávněna kdykoliv bez předchozího upozornění měnit podmínky použití a veškeré informace na této webové stránce. Kromě toho může společnost kdykoliv také provádět zdokonalování či změny v produktech, službách, obsazích, obrázkách a informacích zveřejněných na těchto webových stránkách.
3. Tyto podmínky se vztahují na používání internetových stránek společnosti a na zahrnutý obsah v kterémkoliv počítači, komunikačním zařízení nebo v jiných technologických nástrojích, které Vám umožní vstup na webové stránky společnosti.

4. Za těchto podmínek termín "obsah" nebo "obsahy" zahrnuje informace jakéhokoli typu a druhu, včetně jakékoli verbálního, vizuálního, audiovizuálního obsahu nebo jejich kombinací, designu, zpracování, úpravy, distribuce a prezentace, včetně libovolnývh obrázků, fotografií, kreseb, ilustrací, animací, grafů, simulací, ukázek, videoklipů, hlasových a hudebních souborů, jakýkoliv software, soubor, počítačový kód, aplikace, formát, protokol, database, rozhraní, a libovolný znak, symbol či znaménko.

5. Jste oprávněni používat webové stránky společnosti a veškeré informace, které stránky nabízí pro své osobní a soukromé použití. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, distribuovat nebo používat jakýkoliv obsah v publikacích a používat informace na jakýhkoli jiných webových stránkách. Mimo jiné je take zakázano vytvoření podobných prací pro marketingové použití a komerční či nekomerční využití.

6. Je zakázano veškeré použití autorských práv a majeteku uvedených na webových stránkách společnosti. Jakýkoliv obsah v nich obsažený patří společnosti nebo třetí osobě, která umožnila společnosti jejich použití. Je zakázáno kopírovat, distribuovat nebo jakkoliv používat autorská práva či majetek firmy, jak je uvedeno v těchto podmínkách.

7. Pokud společnost poskytla zvláštní povolení jiné společnosti, je toto povolení omezeno, což znamená, že je exkluzivní a nepřenosné. Takové povolení je podmíněno neměnícím se obsahem uvedeným na této webové stránce, které chrání autorská práva, ochranné známky a jiná vlastnická práva. Společnost, která dostala povolení na použití informací z webové stránky bere na sebe zodpovědnost a je srozuměna s tím, že musí poskytnout patřičná opatření, která zabezčení ochranu poskytnutých dat.

8. Společnost neuděluje žádná práva ani licence, výslovné nebo vyplývající, pro všechny patenty, ochranné známky, autorská práva nebo vlastnických práv a práv duševního vlastnictví jakéhokoliv druhu. Žádná jiná společnost není oprávněna kopírovat jakýkoliv obsah z tohoto webu na jiné webové stránky nebo jakýchkoli dalších médií. Kromě výjimky omezeného povolení popsané v předchozí kapitole.

9. Bez ohledu na výše uvedené, jakýkoliv software a / nebo obrázky a / nebo informace a / nebo jiný material či přístup podléhající licenčním podmínkám není určený ke stažení. Nedodržení podmínek tohoto webu Vám automaticky zruší všechna práva a data, která byla stažena bez písemného souhlasu, a musejí se ihned zničit i veškeré kopie materiálů, stažené do počítače, který vlastníte nebo máte pod kontrolou.

10.Neexistuje žádná záruka, že informace uvedené na těchto webových jsou pravidelně aktualizovány. Kromě toho může stránka obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Na upozornění získané od třetích osob není společnost odpovědna reagovat okamžitě a nezaručuje, že texty, informace a obsahy budou ihned aktualizovány. Společnost se ale zavazuje, že texty, informace a obsahy budou obnoveny co nejdříve.

11. Společnost se zavazuje, že činnost těchto stránek není narušená a je poskytována podle očekávání bez přerušení, bezpečně a bez chyb. Společnost se dale chová se tak, že webové stránky jsou chráněny proti neoprávněným přístupům do počítačů jiných společností nebo proti jejich poškození či korupce, poruchy na hardware či software systému, komunikačních linkách a systémům společnosti.

12. Společnost realizuje pokročilé bezpečnostní mechanismy k zajištění informací na webových stránkách, hacking počítačových systémů na internetových stránkách nebo společnosti představuje trestný čin podle izraelského práva. Nicméně, jako počítačová databáze, společnost nemůže zaručit absolutní odolnost proti hackování svých počítačů, jako pokusů o průnik, zveřejňování informací nebo přerušení a narušení činnosti systémů používaných na internetových stránkách. Společnost vynakládá veškeré úsilí na ochranu počítačové databáze, ale není schopna zaručit absolutní imunitu oproti neoprávněným vniknutím do počítačových systémů, a proto nemáte žádný nárok na stížnost v případě neoprávněné vniknutí do Vašeho počítačového systému . Zavazujete se, že nepodniknete žádnou akci zaměřenou na nelegální přístup k počítačům Společnosti, hledání přístupových tras nebo mezer v počítačových či bezpečnostních systémech, nebo šifrování ochrany webové stránky a informace v nich obsažené nebo pomáhat v některém z výše uvedených aktivit.

13. Některé texty na tomto webu v cizích jazycích mohou být přeloženy pomocí počítačového programu nebo jakýmkoli jiným způsobem, bez zásahu člověka nebo překontrolování. Tyto překlady jsou poskytovány pro vaše pohodlí ale společnost neručí za správnost a správnost překladu.

14. Pokud jsou na webové stránce nějaké další odkazy na jiné webové stránky (včetně odkazů na reklamu, obchodní informace či obrázky), musíte mít na paměti, že jejich obsah není editovaný Společností a nejsou pod její kontrolou.Odpovědnost za použití, porozumění obsahu a informací, nenese Společnost. Pokud zjistíte, že informace a obsah zveřejněn na těchto webových stránkách nesplňuje vaše požadavky, nebo je jejich obsah přitěžující, nepříjemný, nevhodný činezákonný nebo nemorální, můžete odkazovat své námitky na subjekty odpovědné za tyto stránky a tento obsah.

15. Je zakázáno odkazovat na internetové stránky Společnosti z jakékoliv webové stránky obsahující pornografický obsah či obsah, který propaguje rasismus nebo diskriminaci. Jejich zveřejnění je nezákonné nebo propaguje nelegální aktivity.

16. Cena uvedena na webových stránkách je cena, která Vám bude účtována v rámci rezervace či pronájemu vozu. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny vozidel i bez předchozího upozornění. Po přepotvrzení rezervace cena bude zaručena a beze změn (pokud nebyly provedeny žádné změny v povaze rezervace). Jakákoli změna rezervace bude provedena telefonicky či e-mailem a nikoli prostřednictvím webové stránky.

17. Platba za pronájem vozidla prostřednictvím internetových stránek bude provedena kreditní kartou či převodem na účet Společnosti. Společnost nebude ctít jinou platbu (s výjimkou situací, v nichž byly jiné platební podmínky dohodnuty předem se společností).

18. Rezervace vytvořená na stránce nesmí být vnímána jako potvrzená rezervace nebo jako dohoda o poskytování služeb pronájmu vozidel. Dodávka vozidla k zákazníkovi v cílové zemi se uskuteční pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky: rezervace byla zaznamenána v systému, byl schválen automobilu, zákazník vůz zaplatil předem a byl mu vystaven voucher.

19. Hlavním zájmem Společnosti je zprostředkovat pronájem vozu mezi nájemcem a dodavatelem vozidl v cílové zemi jen. Při převzetí vozidla, musí nájemce podepsat novou smlouvu s autopůjčovnou a v tom okamžiku končí smlouva mezi nájemcem a Společností. Nicméně, pokud bude nájemce kontaktovat Společnost, kvůli problémům vzniklým na místě, Společnost se zaruučuje, že se bude snažit pomáhat, během a po skončení doby nájmu. Je třeba zdůraznit, že Společnost není dceřinou společností jakékoliv autopůjčovny a proto není odpovědná za její činnosti, a proto není adresátem pro stížnosti.

20. Některé postupy či služby poskytované na webové stránce vyžadují registraci osobních údajů. Proto tímto prohlašujete, že osobní údaje poskytnuté Společnosti uvádíte dobrovolně a s Vaším souhlasem. Vámi poskytnuté informace jsou předmětem ochrany osobních údajů v souladu zákonem. Společnost prohlašuje, že se pokusí vědomě vyhnout poskytování informací třetím stranám, pokud to nevyžaduje rezervace vozu. Dále také může Společnost poskytnou Vaše údaje na základě soudního rozhodnutí a / nebo při hrozbě žalobou (trestněprávní nebo občanskoprávní).

21. Dále se zavazujete odškodnit Společnost, její zaměstnance, manažery za ztráty, ušlý zisk, platby nebo náklady s tím způsobené, včetně poplatků za právní zastoupení a soudních poplatků v důsledku porušení těchto podmínek používání.

22. V případě nesrovnalostí a / nebo nesouladu mezi touto dohodou a jinou publikací, písemnou nebo ústní jakéhokoliv typu a druhu, použijí se ustanovení této dohody.

23. K této dohodě se vztahují pouze zákony státu Izraele avšak mezinárodní kolizní normy stanovených v tomto nařízení se nepoužije. Veškeré spory, které mohou vzniknout mezi stranami v souvislosti s používáním webové stránky a / nebo v souvislosti s podmínkami použití, včetně souvislostí se specifickými on-line dohodami týkajících se některých služeb na internetových stránkách Společnosti musíjí být předoloženy arbitrátorovi, který bude právník, schopný a znal elektronickém obchodu a internet. Jeho totožnost musí být určena předsedou izraelské advokátní komory na žádost kterékoli ze stran.
Arbitrátor může povolit dočasné úlevy a průběžné objednávky. Arbitráž se bude konat v Tel Avivu. Arbitrátor není vázán pravidly občanského soudního řádu avšak bude vázán důkazními pravidly a hmotného práva. Arbitrátor poskytne odůvodnění pro jeho rozhodnutí.
Bez ohledu na výše uvedené, pokud některá ze smluvních stran této dohody bude žalována třetí stranou v právním řízení jakéhokoli druhu, může se po dohodě žalovaný, i přes výše uvedené spojit se stranou druhou.
Autorizované soudy v souladu s právem rozhodčího řízení, 5728-1968 budou soudy se nachází v Tel Avivu. Tato část představuje rozhodčí smlouvu mezi smluvními stranami pro všechny zamýšlené účely.

24. Společnost se hlásí k dodržování zákona a respektuje právo uživatelů a dalších osob na stránkách. Pokud si myslíte, že obsah zveřejněn na internetových stránkách je jakýmkoliv způsobem urážející, kontaktujte nás prosím na níže uvedených údajích:

Zákaznické oddělení - Ofran Services LTD, Spálená 14, Praha 1, 110 00, Czech Republic
E-mail: info@ofran.cz